Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

vyvěšeno: 24. 2. 2011 - svěšeno:21. 2. 2024

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Dohalice se na svém zasedání dne 7. 2. 2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Dohalice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 3  

Veřejná prostranství 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede
         a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

        b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

        c)další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb .....................................................................................10,- Kč
  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje..........................100,- Kč
  3. za umístění stavebních zařízení .................................................................10,- Kč
  4. za umístění reklamních zařízení ...............................................................100,- Kč
  5. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .....................100,- Kč
  6. za umístění zařízení cirkusů .......................................................................10,- Kč
  7. za umístění skládek ....................................................................................10,- Kč
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.................................................................................................................10,- Kč.

Čl. 7

Splatnost poplatku 

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6  je splatný:

  a)  při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

  b)  při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dny nebo delší nejpozději do 7 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství. 

 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

  1. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. 
  2. Z užívání veřejného prostranství pro skládky po dobu prvních 7 dnů
  3. Za umístění stavebních zařízení při výstavbě nebo opravě RD prvních 30 dnů

Čl. 9

Navýšení poplatku 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. 2. 2011.

 

František Petřík  (místostarosta)                                                      Mgr. Máša Enderlová (starosta)

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 2. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:  23. 2. 2011