Vítejte na stránkách obce Obec Dohalice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

O obci 

Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice. Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se v nadmořské výšce od 249 m n.v. na lukách při potoce západně od Dohaliček, po 284 m n.v. severovýchodně od Horních Dohalic, náleží do povodí říčky Bystřice, která obcí protéká.

Obyvatelé a návštěvníci obce mohou využít díky blízké silnici I. třídy č. 35 a železniční trati č. 041 (zastávka Dohalice) i dobrého spojení hromadnou dopravou (autobusovou i vlakovou). Dle aktuálních údajů v správním území obce trvale žije 450 obyvatel, z toho 63 v části Horní Dohalice a 387 v části Dohalice.  

Mimo historických památek se především v horní části obce a v části u silnice vedoucí k železničnímu přejezdu v Sadové se můžeme setkat s novodobou výstavbou – izolovanými rodinnými domky a objekty zvanými bytovky. Některé z objektů jsou využívány k individuální rekreaci formou chalupaření, ke kterému láká zdejší prostředí a povodí Bystřice. 

Dobré dopravní spojení a umístění obce nedaleko okresního (krajského) města Hradce Králové umožňuje mimo možnosti trvalého bydlení i vhodné prostředí pro ekonomickou (podnikatelskou) sféru. Charakter krajiny včetně způsobu hospodaření na půdě ovlivnily historický vývoj jednotlivých částí obce.

Vývojem jsou Dohalice, ve své centrální části, dosídleny novodobou výstavbou – izolovanými rodinnými domy. Tento charakter zástavby (včetně objektů zvaných bytovky) se dílčím způsobem projevuje nejen v horní části Dohalic, ale i v části u silnice vedoucí k železničnímu přejezdu v Sadové. Některé stávající objekty, především v Horních Dohalicích, jsou funkčně využívány k individuální rekreaci formou chalupaření. Díky dobrému dopravnímu spojení a umístění obce je zde vedle možnosti trvalého bydlení, vhodné prostředí i pro ekonomickou (podnikatelskou) sféru. 

Geologické poměry území

Řešené území je z geologického hlediska součástí rozlehlého areálu české křídové pánve a náleží k centrální části pánve. V profilu křídovými uloženinami je zastoupen téměř cely sled křídových sedimentů do sladkovodního cenomanu po svrchní turon. Při povrchu terénu vystupují sedimenty svrchního turonu. Z hlediska faciálního dělení České křídy náleží oblast k tzv. labské oblasti, kde jsou sedimenty turonu kompletně vyvinuty v monotónní slinité a vápnito-jílovité facii celkové mocnosti až 300 m.

Typickými horninami v celé oblasti jsou slínovce a vápnité jílovce. Jsou to horniny málo propustné až nepropustné, takže zájmová oblast je chudá na podzemní vodu. Z pokryvných útvarů jsou nejvíce zastoupeny spraše, které by v daném případě mohly představovat jedinou využitelnou nerostnou surovinu. 

Biogeografická poloha

Dle fytogeografického členění Josefa Dostála (Atlas ČSSR 1966) je území v okolí obce Dohalice zařazeno do oblasti středoevropské a jihovýchodoevropské květeny (Pannonicum), obvodu s převažující teplomilnou květenou (subpannonicum), okrsku Polabí.

Podle regionálního fytogeografického členění V. Skalického a B. Slavíka (Květena České socialistické republiky, Academia 1988) leží území ve fytogeografické oblasti termofytikum (Thermophyticum), obvod České termofytikum (Thermobohemicum), okres Východní Polabí, podokres Hradecké Polabí.

Podle Culka (členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES ČR, Společnost pro životní prostředí Brno 1995) řadíme oblast do provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské podprovincie, bioregionu Cidlinsko-chrudimského, podregionu Cidlinského. 

Pedologie

Půdotvornými substráty jsou zde sprašové hlíny, spraše a nivní uloženiny. Mocnost čtvrtohorních zvětralin je převážně 10 až 20 m. V území se vyvinuly černozemně, hnědozemě, hnědé půdy, nivní půdy, lužní půdy glejové a oglejené půdy zbažinělé. 

V obci

MUDr.Miroslava Kloudová

MUDr.Miroslava Kloudová

 • Dnes 7:00 - 14:30
aktuálně otevřeno
aktualizováno: 28. 3. 2021 19:40, OI Admin

Novinky z obce

Obecní bruslení - náhradní termín
Obec Volný čas

aktualizace události: 4. 2. 2023

Obecní bruslení - náhradní termín

 • začíná v neděli 12.2. 10:00 - končí v
 • pivovar LINDR Mžany
Obecní bruselní zrušeno
Obec Volný čas

aktualizace článku: 4. 2. 2023

Obecní bruselní zrušeno

 • Lucie Brandová
 • 16
Obecní bruslení
Obec Volný čas

aktualizace události: 3. 2. 2023

Obecní bruslení

 • začíná v pátek 3.2. 15:30 - končí v
 • pivovar LINDR Mžany
Sdružení kominíků a topenářů v obci Dohalice
Obec

aktualizace události: 2. 2. 2023

Sdružení kominíků a topenářů v obci Dohalice

 • začíná ve čtvrtek 2.2. 00:00 - končí v
Výtěžek Tříkrálové sbírky
Obec

aktualizace článku: 25. 1. 2023

Výtěžek Tříkrálové sbírky

 • Jolana Miškářová
 • 59
Obec Volný čas

aktualizace galerie: 23. 1. 2023

Obecní bruslení

 • Lucie Brandová