Dnes je pátek 5.března svátek má Kazimír zítra Miroslav  
 Úvod
 O obci
 Historie
 Památky
 Služby v obci
 Obecní úřad
 Kontakty Oú
 Aktuality
 Podatelna
 TJ Sokol Dohalice
 SODO Dohalice
 ZŠ Dohalice
 MUDr. Kloudová
 Povodňový portál
 Průtok Bystřice
 Včelaři Dohalice
 Svoz odpadu


00542876    

O obci 

  Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice.
  Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se v nadmořské výšce od 249 m n.v. na lukách při potoce západně od Dohaliček, po 284 m n.v. severovýchodně od Horních Dohalic, náleží do povodí říčky Bystřice, která obcí protéká.
  Obyvatelé a návštěvníci obce mohou využít díky blízké silnici I. třídy č. 35 a železniční trati č. 041 (zastávka Dohalice) i dobrého spojení hromadnou dopravou (autobusovou i vlakovou). Dle aktuálních údajů v správním území obce trvale žije 450 obyvatel, z toho 63 v části Horní Dohalice a 387 v části Dohalice.   Mimo historických památek se především v horní části obce a v části u silnice vedoucí k železničnímu přejezdu v Sadové se můžeme setkat s novodobou výstavbou – izolovanými rodinnými domky a objekty zvanými bytovky. Některé z objektů jsou využívány k individuální rekreaci formou chalupaření, ke kterému láká zdejší prostředí a povodí Bystřice.

  Dobré dopravní spojení a umístění obce nedaleko okresního (krajského) města Hradce Králové umožňuje mimo možnosti trvalého bydlení i vhodné prostředí pro ekonomickou (podnikatelskou) sféru. Charakter krajiny včetně způsobu hospodaření na půdě ovlivnily historický vývoj jednotlivých částí obce. Vývojem jsou Dohalice, ve své centrální části, dosídleny novodobou výstavbou – izolovanými rodinnými domy. Tento charakter zástavby (včetně objektů zvaných bytovky) se dílčím způsobem projevuje nejen v horní části Dohalic, ale i v části u silnice vedoucí k železničnímu přejezdu v Sadové. Některé stávající objekty, především v Horních Dohalicích, jsou funkčně využívány k individuální rekreaci formou chalupaření. Díky dobrému dopravnímu spojení a umístění obce je zde vedle možnosti trvalého bydlení, vhodné prostředí i pro ekonomickou (podnikatelskou) sféru.

Geologické poměry území
  Řešené území je z geologického hlediska součástí rozlehlého areálu české křídové pánve a náleží k centrální části pánve.
  V profilu křídovými uloženinami je zastoupen téměř cely sled křídových sedimentů do sladkovodního cenomanu po svrchní turon. Při povrchu terénu vystupují sedimenty svrchního turonu. Z hlediska faciálního dělení České křídy náleží oblast k tzv. labské oblasti, kde jsou sedimenty turonu kompletně vyvinuty v monotónní slinité a vápnito-jílovité facii celkové mocnosti až 300 m.
  Typickými horninami v celé oblasti jsou slínovce a vápnité jílovce. Jsou to horniny málo propustné až nepropustné, takže zájmová oblast je chudá na podzemní vodu.
  Z pokryvných útvarů jsou nejvíce zastoupeny spraše, které by v daném případě mohly představovat jedinou využitelnou nerostnou surovinu.

Biogeografická poloha
  Dle fytogeografického členění Josefa Dostála (Atlas ČSSR 1966) je území v okolí obce Dohalice zařazeno do oblasti středoevropské a jihovýchodoevropské květeny (Pannonicum), obvodu s převažující teplomilnou květenou (subpannonicum), okrsku Polabí.
  Podle regionálního fytogeografického členění V. Skalického a B. Slavíka (Květena České socialistické republiky, Academia 1988) leží území ve fytogeografické oblasti termofytikum (Thermophyticum), obvod České termofytikum (Thermobohemicum), okres Východní Polabí, podokres Hradecké Polabí.
  Podle Culka (členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES ČR, Společnost pro životní prostředí Brno 1995) řadíme oblast do provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské podprovincie, bioregionu Cidlinsko-chrudimského, podregionu Cidlinského.

Pedologie
  Půdotvornými substráty jsou zde sprašové hlíny, spraše a nivní uloženiny. Mocnost čtvrtohorních zvětralin je převážně 10 až 20 m. V území se vyvinuly černozemně, hnědozemě, hnědé půdy, nivní půdy, lužní půdy glejové a oglejené půdy zbažinělé.
Prohlášení o přístupnosti